|

One Man Mission

🌍💪
I am single handedly trying to free the world of hunger, starting with myself.
//
我单枪匹马地试图从饥饿中解放世界,从我自己开始。
Wǒ dānqiāngpǐmǎ dì shìtú cóng jī’è zhōng jiěfàng shìjiè, cóng wǒ zìjǐ kāishǐ.
//
Ngã đan thương thất mã địa thí đồ tòng cơ ngạ trung giải phóng thế giới, tòng ngã tự kỷ khai thủy.
//
Tôi đang một mình cố gắng giải phóng thế giới khỏi nạn đói, bắt đầu từ chính bản thân tôi.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *