|

Don’t Interpret

🧠📚✨
Don’t interpret others, but read yourself from the interpretation of others. You can see yourself when you go deeper into every article and every sentence.
//
不要去解读别人,要从对别人的解读中去阅读自己,每一条、每一句深入下去都可以见自己。
Bùyào qù jiědú biérén, yào cóng duì biérén de jiědú zhōng qù yuèdú zìjǐ, měi yītiáo, měi yījù shēnrù xiàqù dōu kěyǐ jiàn zìjǐ.
//
Bất yếu khứ giải độc biệt nhân, yếu tòng đối biệt nhân đích giải độc trung khứ duyệt độc tự kỷ, mỗi nhất điều, mỗi nhất cú thâm nhập hạ khứ đô khả dĩ kiến tự kỷ.
//
Đừng diễn giải người khác, mà hãy đọc chính mình từ cách diễn giải của người khác, bạn có thể nhìn thấy chính mình khi đi sâu hơn vào từng điều, từng câu.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *