|

There Is Something

📙📚🌙
You should study hard during the day
There’s something you don’t know in the book
You should have a good sleep at night
There’s something you want in the dream.
//
白天你要好好读书
书里有你不知道的
晚上你要好好睡觉
梦里面有你想要的。
Báitiān nǐ yào hǎohǎo dúshū
Shū li yǒu nǐ bù zhīdào de
Wǎnshàng nǐ yào hǎo hǎo shuìjiào
Mèng lǐmiàn yǒu nǐ xiǎng yào de.
//
Bạch thiên nhĩ yếu hảo hảo độc thư
Thư lý hữu nhĩ bất tri đạo đích
Vãn thượng nhĩ yếu hảo hảo thụy giác
Mộng lý diện hữu nhĩ tưởng yếu đích.
//
Ban ngày phải học cho tốt
Trong sách có điều bạn chưa biết
Ban đêm phải ngủ cho ngon,
Trong mộng có điều bạn mong muốn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *