|

Three Treasures

🌟💖
Three treasures in facing challenges: confront, handle, let go;
Three treasures in dealing with the world: humility, politeness, admiration;
Three treasures in upbringing: quietness, kindness, stability;
Three treasures in speaking: please, thank you, sorry;
Three treasures in family: love, humor, consideration;
Three treasures in diet: balance, moderation, gratitude;
Three treasures in health: walking, contentment, harmonious breath;
Three treasures in learning: attentive listening, acceptance, implementation;
Three treasures in friendship: honesty, integrity, humility;
Three treasures in human hearts: authenticity, kindness, tolerance.
//
遇事三宝:面对、处理、放下;
处世三宝:谦虚、礼貌、赞叹;
教养三宝:安静、慈祥、沉稳;
说话三宝:请、谢谢、对不起;
家庭三宝:喜欢、幽默、体贴;
饮食三宝:均衡、节制、感恩;
健康三宝:步行、少欲、气和;
学习三宝:谛听、信受、奉行;
交友三宝:诚信、正直、谦卑;
人心三宝:真实、善良、宽容。
Yù shì sānbǎo: miàn duì, chǔlǐ, fàngxià;
Chǔshì sānbǎo: qiānxū, lǐmào, zàntàn;
Jiàoyǎng sānbǎo: ānjìng, cíxiáng, chénwěn;
Shuōhuà sānbǎo: qǐng, xièxiè, duìbùqǐ;
Jiātíng sānbǎo: xǐhuān, yōumò, tǐtiē;
Yǐnshí sānbǎo: jūnhéng, jiézhì, gǎn’ēn;
Jiànkāng sānbǎo: bùxíng, shǎoyù, qì hé;
Xuéxí sānbǎo: dìtīng, xìn shòu, fèngxíng;
Jiāoyǒu sānbǎo: chéngxìn, zhèngzhí, qiānbēi;
Rénxīn sānbǎo: zhēnshí, shànliáng, kuānróng.
//
Ngộ sự tam bảo: diện đối, xử lý, phóng hạ;
Xử thế tam bảo: khiêm hư, lễ mạo, tán thán;
Giáo dưỡng tam bảo: an tĩnh, từ tường, trầm ổn;
Thuyết thoại tam bảo: thỉnh, tạ tạ, đối bất khởi;
Gia đình tam bảo: hỉ hoan, u mặc, thể thiếp;
Ẩm thực tam bảo: quân hành, tiết chế, cảm ân;
Kiện khang tam bảo: bộ hành, thiếu dục, khí hòa;
Học tập tam bảo: đế thính, tín thụ, phụng hành;
Giao hữu tam bảo: thành tín, chính trực, khiêm ti;
Nhân tâm tam bảo: chân thực, thiện lương, khoan dung.
//
Ba bảo vật khi gặp sự việc: đối mặt, xử lý, buông bỏ;
Ba bảo vật trong cuộc sống: khiêm tốn, lễ phép, khen ngợi;
Ba bảo vật trong giáo dục: yên tĩnh, hiền lành, vững vàng;
Ba bảo vật khi nói chuyện: xin mời, cảm ơn, xin lỗi;
Ba bảo vật trong gia đình: yêu thích, hài hước, chu đáo;
Ba bảo vật trong chế độ ăn uống: cân đối, kiểm soát, biết ơn;
Ba bảo vật cho sức khỏe: đi bộ, ít dục, bền bỉ;
Ba bảo vật trong học tập: lắng nghe, tin tưởng, thực hiện;
Ba bảo vật trong quan hệ bạn bè: trung thực, chính trực, khiêm nhường;
Ba bảo vật trong trái tim người: chân thực, thiện lương, khoan dung.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *