|

Life Challenges

🧠💪👤
Life is never easy. If you find it easy, someone must take the burden of the difficult thing instead of you.
//
生活从来不容易的。你觉得容易的一定有人代替你负担那份不容易的东西。
Shēnghuó cónglái bu róngyì de. Nǐ juédé róngyì de yīdìng yǒurén dàitì nǐ fùdān nà fèn bù róngyì de dōngxī.
//
Sinh hoạt tòng lai bất dung dịch đích. Nhĩ giác đắc dung dịch đích nhất định hữu nhân đại thế nhĩ phụ đam na phân bất dung dịch đích đông tây.
//
Cuộc sống xưa nay không dễ dàng. Bạn cảm thấy dễ dàng nhất định có người thay bạn gánh vác phần không dễ dàng đó.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *