| |

Time Value

⏳🌍
Everything in this world is like the water in a river: It is constantly changing at every moment. However, many people do not know how to be sure of “today”. They don’t cherish the opportunity right in front of them, but worry about the future. In fact, time isn’t the same as money: You can’t save it for rainy days later. No matter what, everyone can only have that moment, which is today and now.
//
Mọi thứ trên thế gian này cũng tựa như làn nước trong dòng sông: Nó không ngừng thay đổi vào mọi thời khắc. Tuy nhiên, nhiều người ngày nay không biết làm sao để nắm chắc “hôm nay”. Họ không trân quý cơ hội ngay trước mặt họ, mà lại lo lắng về tương lai. Thực ra, thời gian không giống như là tiền: Bạn không thể để dành nó cho những ngày mưa gió sau này. Bất luận thế nào, mọi người chỉ có thể có thời khắc đó, tức là hôm nay và lúc này.

P.s.: Picture taken in Ganzi (Garzê or Kandze), Garzê Prefecture, Sichuan, China in 2009.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *