|

Frosty Season

🍁❄️
A leaf knows first frost, and it’s late autumn, and first frost has arrived. May your heart remain warm as before, and may you take care of yourself and everything be well in first frost.
//
一叶知霜降,一语感深秋,霜降已至,愿你染尽霜华,心中依旧温暖如初,愿霜降时节,照顾好自己,一切安好。
Yī yè zhī shuāngjiàng, yī yǔgǎn shēnqiū, shuāngjiàng yǐ zhì, yuàn nǐ rǎn jǐn shuāng huá, xīnzhōng yījiù wēnnuǎn rúchū, yuàn shuāngjiàng shíjié, zhàogù hǎo zìjǐ, yīqiè ān hǎo.
//
Nhất diệp tri sương giáng, nhất ngữ cảm thâm thu, sương giáng dĩ chí, nguyện nhĩ nhiễm tận sương hoa, tâm trung y cựu ôn noãn như sơ, nguyện sương giáng thì tiết, chiếu cố hảo tự kỷ, nhất thiết an hảo.
//
Một chiếc lá biết sương giáng, một lời cảm nhận cuối thu, sương giáng đã đến, mong bạn nhuộm đầy sương mà lòng vẫn ấm áp như ngày nào, mong mùa sương giáng, chiếu cố bản thân, hết thảy đều an ổn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *