|

Three Mistakes

🗣️🤷🏻‍♂️💬
Three major mistakes in life: speaking clearly to confused people, engaging in serious matters with unreliable individuals, and discussing emotions with heartless people.
//
人生三大错误:向糊涂的人说了明白话,试图和不靠谱的人做了正经事,和无情的人谈感情。
Rénshēng sān dà cuòwù: xiàng hútú de rén shuōle míngbái huà, shìtú hé bù kào pǔ de rén zuòle zhèngjīng shì, hé wúqíng de rén tán gǎnqíng.
//
Nhân sinh tam đại thác ngộ: hướng hồ đồ đích nhân thuyết liễu minh bạch thoại, thí đồ hòa bất kháo phổ đích nhân tố liễu chính kinh sự, hòa vô tình đích nhân đàm cảm tình.
//
Ba sai lầm lớn của đời người: Nói rõ ràng với người hồ đồ, cố gắng làm việc nghiêm túc với người không đáng tin cậy, nói chuyện tình cảm với người vô tình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *