|

Shopping Adventures

😄🛍️❄️
When I don’t go to work, I will go to a shopping mall. The managers of the mall are familiar with me. Every time I go, they will greet me very warmly, “Do you come to use the air conditioner for free again?”
//
不上班的时候,我都会去大商场逛一下,商场的经理都和我熟悉了,每次去都会非常热情地和我打招呼“又来蹭空调呀”。
Bù shàngbān de shíhòu, wǒ dūhuì qù dà shāngchǎng guàng yīxià, shāngchǎng de jīnglǐ dōu hé wǒ shúxīle, měi cì qù dūhuì fēicháng rèqíng de hé wǒ dǎzhāohū “yòu lái cèng kòngtiáo ya”.
//
Bất thượng ban đích thì hậu, ngã đô hội khứ đại thương tràng cuống nhất hạ, thương tràng đích kinh lý đô hòa ngã thục tất liễu, mỗi thứ khứ đô hội phi thường nhiệt tình địa hòa ngã đả chiêu hô hựu lai thặng không điều nha.
//
Khi tôi không đi làm, tôi sẽ đi dạo trung tâm thương mại. Quản lý của trung tâm đó đều quen tôi, mỗi lần tôi đến đều chào hỏi tôi rất nhiệt tình, “Lại tới cọ điều hoà không khí a.”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *