|

Compassion Journey

🌍❤️🚶‍♂️
Life has three encounters: seeing the heavens and earth, seeing all living beings, and seeing yourself. Seeing the heavens and earth, one learns reverence, hence humility. Seeing all living beings, one understands compassion, hence tolerance. Seeing yourself clearly on the path, one gains clarity, hence broad-mindedness.
//
人生有三见:见天地,见众生,见自己。见天地知敬畏,所以谦卑;见众生懂怜悯,所以宽容;见自己明归途,所以豁达。
Rénshēng yǒusān jiàn: Jiàn tiāndì, jiàn zhòngshēng, jiàn zìjǐ. Jiàn tiāndì zhī jìngwèi, suǒyǐ qiānbēi; jiàn zhòngshēng dǒng liánmǐn, suǒyǐ kuānróng; jiàn zìjǐ míng guītú, suǒyǐ huòdá.
//
Nhân sinh hữu tam kiến: kiến thiên địa, kiến chúng sinh, kiến tự kỷ. Kiến thiên địa tri kính úy, sở dĩ khiêm ti; kiến chúng sinh đổng liên mẫn, sở dĩ khoan dung; kiến tự kỷ minh quy đồ, sở dĩ khoát đạt.
//
Đời người có ba cái thấy: thấy trời đất, thấy chúng sinh, thấy chính mình. Thấy trời đất biết kính sợ, cho nên khiêm tốn. Thấy chúng sinh hiểu từ bi, cho nên khoan dung. Thấy chính mình rõ đường về, cho nên rộng lượng.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *