|

The World Is A Fairy Tale

🧚‍♀️
You are simple, the world is a fairy tale; You are complicated, the world is a maze. – Miyazaki Hayao
//
你简单,世界就是童话;你复杂,世界就是迷宫。
Nǐ jiǎndān, shìjiè jiùshì tónghuà; nǐ fùzá, shìjiè jiùshì mígōng.
//
Nhĩ giản đan, thế giới tựu thị đồng thoại; nhĩ phục tạp, thế giới tựu thị mê cung.
//
Bạn đơn giản, thế giới chính là truyện cổ tích; bạn phức tạp, thế giới chính là mê cung. – Miyazaki Hayao

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *