|

Welcome Guest

🚶‍♂️🏡
If you come, I will recognize you as a permanent visitor. If you go, I will treat you as a passerby asking for directions.
//
你来,我就认你是常驻客。你走,我就当你是问路人。
Nǐ lái, wǒ jiù rèn nǐ shì cháng zhù kè. Nǐ zǒu, wǒ jiù dāng nǐ shì wèn lùrén.
//
Nhĩ lai, ngã tựu nhận nhĩ thị thường trú khách. Nhĩ tẩu, ngã tựu đương nhĩ thị vấn lộ nhân.
//
Bạn đến, tôi liền nhận bạn là khách thường trú. Bạn đi, tôi liền coi bạn là người hỏi đường.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *