The Vow Of Your Ex

🤦
The vow of your ex is like a hand, each time you recall, it will give you a slap. ——”Song for Myself”
//
旧爱的誓言像极了一个巴掌, 每当你记起一句就挨一个耳光。——《给自己的歌》
Jiù ài de shìyán xiàng jíle yīgè bā zhǎng, měi dāng nǐ jì qǐ yījù jiù āi yīgè ěrguāng.——“Gěi zìjǐ de gē”
//
Cựu ái đích thệ ngôn tượng cực liễu nhất cá ba chưởng, mỗi đương nhĩ ký khởi nhất cú tựu ai nhất cá nhĩ quang.——《 Cấp tự kỷ đích ca 》
Lời thề của tình cũ như một bàn tay, mỗi lần bạn nhớ lại sẽ cho bạn một cái tát. ——”Bài ca cho riêng tôi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *