|

Try It Yourself And Then Give It Up

💭💪🚀
No one can make you give up your dream, try it yourself and then give it up.
//
没有人能让你放弃梦想,你自己试试就放弃了。
Méiyǒu rén néng ràng nǐ fàngqì mèngxiǎng, nǐ zìjǐ shì shì jiù fàngqìle.
//
Một hữu nhân năng nhượng nhĩ phóng khí mộng tưởng, nhĩ tự kỷ thí thí tựu phóng khí liễu.
//
Không ai có thể bắt bạn từ bỏ ước mơ, bạn tự thử rồi sẽ từ bỏ thôi.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *