|

Long Trip

🚗🌍🌱
What you need is something that really fills the void inside of you, like a long trip, like a fresh start.
//
你需要的是真正能填补你内心空白的东西,比如远行,比如重新开始。 ​ ​​​
Nǐ xūyào de shì zhēnzhèng néng tiánbǔ nǐ nèixīn kòngbái de dōngxī, bǐrú yuǎn xíng, bǐrú chóngxīn kāishǐ. ​ ​​​
//
Nhĩ nhu yếu đích thị chân chính năng điền bổ nhĩ nội tâm không bạch đích đông tây, bỉ như viễn hành, bỉ như trọng tân khai thủy. ​ ​​​
//
Thứ bạn cần là cái gì đó thực sự lấp đầy khoảng trống bên trong bạn, như một chuyến đi dài, như một khởi đầu mới.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *