|

Tea Wisdom

☕️🌊🌿
Tea has four virtues, kindness, sadness, joy, and giving up. The so-called meditation heart in cloud and water is enjoying a clear tea the true meaning that those who are born will die, those who gather will disperse, those who are glorious will wither. Know that any sadness is joy, and any loss is gain. A person’s compassion for himself is compassion for all things.
//
茶有四德,慈悲喜舍。所谓云水禅心,就是在一盏清茶中,品出生者必死,聚者必散,荣者必枯的真意。须知任何悲伤都是喜悦,任何失去都是得到。一个人对自己慈悲,才是对万物慈悲。
Chá yǒu sì dé, cíbēi xǐ shě. Suǒwèi yún shuǐ chán xīn, jiùshì zài yī zhǎn qīngchá zhòng, pǐn chūshēng zhě bìsǐ, jù zhě bì sàn, róng zhě bì kū de zhēnyì. Xūzhī rènhé bēishāng dōu shì xǐyuè, rènhé shīqù dōu shì dédào. Yīgè rén duì zìjǐ cíbēi, cái shì duì wànwù cíbēi.
//
Trà hữu tứ đức, từ bi hỉ xả. Sở vị vân thủy thiền tâm, tựu thị tại nhất trản thanh trà trung, phẩm xuất sinh giả tất tử, tụ giả tất tán, vinh giả tất khô đích chân ý. Tu tri nhậm hà bi thương đô thị hỉ duyệt, nhậm hà thất khứ đô thị đắc đáo. Nhất cá nhân đối tự kỷ từ bi, tài thị đối vạn vật từ bi.
//
Trà có bốn đức, từ bi hỉ xả. Cái gọi là “lòng thiền mây nước”, tức là trong một chén trà trong, thưởng ra chân ý sinh ắt sẽ tử, tụ ắt ắt sẽ tán, vinh ắt sẽ cạn. Nên biết trong bi thương có hạnh phúc, trong mất mát có nhận được. Một người từ bi với chính mình, mới có thể từ bi với vạn vật.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://www.facebook.com/ngocngadotnet.zwds

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *