| |

Grilled Squid

🦑🔥
I want to eat giant grilled squid skewers in such cold weather.
//
这么冷的天我想吃巨大烤鱿鱼串。
Zhème lěng de tiān wǒ xiǎng chī jùdà kǎo yóuyú chuàn.
//
Giá yêu lãnh đích thiên ngã tưởng cật cự đại khảo vưu ngư xuyến.
//
Trời lạnh thế này mình muốn ăn mực nướng khổng lồ.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2009.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *