|

Overtime Was Born

💼
Wanting a life outside of work, so overtime was born.
//
想要上班以外的生活,于是有了加班。
Xiǎng yào shàngbān yǐwài de shēnghuó, yúshì yǒule jiābān.
//
Tưởng yếu thượng ban dĩ ngoại đích sinh hoạt, vu thị hữu liễu gia ban.
//
Muốn có cuộc sống ngoài công việc, vậy thì đã có làm thêm giờ.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *