Master, is that the Flaming Mountain ahead?
|

Flaming Mountain

😄🌋🌍
Sun Wukong: “Master, is that the Flaming Mountain ahead?”
Tang Sanzang: “Silly monkey, that’s Guangdong province”
//
孙悟空:“师父,前面就是火焰山了吗?”
唐僧:“傻帽,那是广东”
Sūnwùkōng:“Shīfu, qiánmiàn jiùshì huǒyàn shānle ma?”
Tángsēng:“Shǎmào, nà shì Guǎngdōng”
//
Tôn Ngộ Không: “Sư phụ, tiền diện tựu thị hỏa diễm sơn liễu mạ?”
Đường Tăng: “Sỏa mạo, na thị Quảng Đông”
//
Tôn Ngộ Không: “Sư phụ, phía trước chính là Hỏa Diệm Sơn sao? ”
Đường Tăng: “Con khỉ ngốc, đó là Quảng Đông”

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *