Every “no” makes a little bit of space for you to say “yes” to something else – to your mental health, to your self-esteem, to your joy. (Matt Haig - The Comfort Book)
|

Mental Health

🚫🧠✅
Every “no” makes a little bit of space for you to say “yes” to something else – to your mental health, to your self-esteem, to your joy. (Matt Haig – The Comfort Book)
//
每一个“不”都会给你一点空间,让你对其他事情说“是” 对你的心理健康、自尊、快乐。—— 马特·海格 《安慰之书》
Měi yīgè “bù” dūhuì gěi nǐ yīdiǎn kōngjiān, ràng nǐ duì qítā shìqíng shuō “shì” duì nǐ de xīnlǐ jiànkāng, zìzūn, kuàilè.—— Mǎ tè·Hǎi gé “Ānwèi zhī shū”
//
Mỗi nhất cá “bất” đô hội cấp nhĩ nhất điểm không gian, nhượng nhĩ đối kỳ tha sự tình thuyết “thị” đối nhĩ đích tâm lý kiện khang, tự tôn, khoái lạc.—— Mã đặc · Hải cách 《 An úy chi thư 》
//
Mỗi lần nói “không” sẽ tạo ra một chút không gian để bạn có thể nói “có” với những điều khác – với sức khỏe tinh thần của bạn, với lòng tự trọng của bạn, với niềm vui của bạn. (Matt Haig – Là An Ủi)

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *