Beauty In Imperfection
| |

Beauty In Imperfection

🍂💫🌳 Imperfection is also a form of beauty. How many people endure the lush summers, waiting for the autumn leaves to fall? // 残缺亦是一种美丽,多少人为了等候一秋的落叶,熬过一个个青葱的夏天。 Cánquē yì shì yī zhǒng měilì, duōshǎo rén wéi le děnghòu yī qiū de luòyè, áoguò yīgè gè qīngcōng de xiàtiān. // Tàn khuyết diệc thị nhất chủng mỹ lệ, đa…

Relationship
| |

Relationship

💑🕊️ Being together is the best confession, waiting is the stupidest thing to do. // 在一起是最好的告白,而等待是最愚蠢的事。 Zài yīqǐ shì zuì hǎo de gàobái, ér děngdài shì zuì yúchǔn de shì. // Tại nhất khởi thị tối hảo đích cáo bạch, nhi đẳng đãi thị tối ngu xuẩn đích sự. // Ở bên nhau chính là…

Never Give Up
| |

Never Give Up

🚶‍♀️💪✨ No matter how bumpy the road of life is, we should very well go on. // 无论生活的路有多坎坷,我们都应该好好的走下去。 Wúlùn shēnghuó de lù yǒu duō kǎnkě, wǒmen dōu yīnggāi hǎohǎo de zǒu xiàqù. // Vô luận sinh hoạt đích lộ hữu đa khảm khả, ngã môn đô ứng cai hảo hảo đích tẩu hạ khứ. //…

Half A Year
| |

Half A Year

🌄🌪️🗓️ #journey #perseverance #reflection Life is always scariest and loneliest not when climbing uphill, but when you’re halfway there, and you look back to see only the wind howling. Half of 2018 is almost over, and I still don’t have any plans for the second half. // Cuộc đời vẫn luôn đáng sợ nhất, cô…