Hope And Despair
| |

Hope And Despair

🌱🌟😔 What makes you grow is one hope after another without ending in despair. // 让你成长的,是一个又一个的希望和从未终止过的绝望。 Ràng nǐ chéngzhǎng de, shì yīgè yòu yīgè de xīwàng hé cóng wèi zhōngzhǐguò de juéwàng. // Nhượng nhĩ thành trường đích, thị nhất cá hựu nhất cá đích hi vọng hòa tòng vị chung chỉ quá đích tuyệt…

Circle
| | |

Circle

⭕🌌💖 #SharedDestiny #LifeCycle #NoRightOrWrong We all live under the same sky We all will live, we all will die There is no wrong, there is no right The circle only has one side. // 我们在同一片苍穹之下 我们都将存活, 我们终将死去 没有对错之别 如同圆只有一个边。 Wǒmen zài tóng yīpiàn cāngqióng zhī xià Wǒmen dōu jiāng cúnhuó, wǒmen zhōng jiàng sǐqù Méiyǒu…

Elevated Spirits
| |

Elevated Spirits

👼🕊️ The reason angels can fly is because they take themselves very lightly. // 天使之所以会飞, 是因为把自己看的很轻。 Tiānshǐ zhī suǒyǐ huì fēi, shì yīnwèi bǎ zìjǐ kàn de hěn qīng. // Thiên sử chi sở dĩ hội phi, thị nhân vi bả tự kỷ khán đích ngận khinh. // Sở dĩ thiên sứ có thể bay…

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited
| | | | |

UNESCO World Heritage Sites I’ve Visited

As of June 2023, I’ve been to 21 world heritage sites of the world. However, I can’t find my Halong Bay  photos that I took on 2007-10-22, thanks to the shutdown of WebShots :(. Among these sites, my most fav ones are in Sichuan, China. I so love nature there. I always wish to revisit…

Straight Trees In The Mountains
| |

Straight Trees In The Mountains

There are straight trees in the mountains, there are no straight people in the world. // 山中有直樹,世上無直人。 Shānzhōng yǒu zhíshù, shìshàng wú zhírén. // Sơn trung hữu trực thụ, thế thượng vô trực nhân. // Núi rừng còn có cây mọc thẳng, ngay thẳng trên đời chẳng có ai. P.s.: Picture taken in Cumberland State…

Eternal Nature
| |

Eternal Nature

⏳🌿👵 Time remains the same, always advancing, never retreating; nature stays evergreen, only we are no longer young. // 光阴还是那样,有增无减,草木依旧长青,只是我们不再年轻。 Guāngyīn háishì nàyàng, yǒu zēng wú jiǎn, cǎomù yījiù cháng qīng, zhǐshì wǒmen bù zài niánqīng. // Quang âm hoàn thị na dạng, hữu tăng vô giảm, thảo mộc y cựu trường thanh, chích thị…