|

Meditation

[Cũng là ngồi, nhưng muốn ngồi ở đây / I’d rather be sitting here]
🌞🌛🗻
The river flows with grace and ease,
As time moves with a fiery breeze.
The world may shift and change its face,
But I remain in my peaceful place.
//
日月如逝川,
光陰石中火。
任你天地移,
我暢岩中坐。
Rì yuè rú shì chuān,
Guāngyīn shí zhōng huǒ.
Rèn nǐ tiāndì yí,
Wǒ chàng yán zhōng zuò.
//
Nhật nguyệt như thệ xuyên,
Quang âm thạch trung hỏa.
Nhậm nhĩ thiên địa di,
Ngã sướng nham trung tọa.
//
Thấm thoắt thời gian trôi,
Tháng ngày như nước chảy.
Mặc trời đất chuyển di,
Ta tĩnh toạ trong núi.

P.s.: Picture taken in Cumberland State Forest, Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *