| |

Independent Women

💪🗽🤔
It’s good to have a lover to protect you, but it’s better to protect yourself. Because if he protects others in the future, you’ll be at a loss. Therefore, the less dependent a woman is on a man, the wiser she is.
//
有爱人护着其实很好,但自己护得更好。因为万一以后人家护着别人了,自己却不知所措。所以,女人越不依赖男人,就越聪明。
Yǒu àirén hùzhe qíshí hěn hǎo, dàn zìjǐ hù dé gèng hǎo. Yīnwèi wàn yī yǐhòu rénjiā hùzhe biérénle, zìjǐ què bùzhī suǒ cuò. Suǒyǐ, nǚrén yuè bù yīlài nánrén, jiù yuè cōngmíng.
//
Hữu ái nhân hộ trứ kỳ thực ngận hảo, đãn tự kỷ hộ đắc canh hảo. Nhân vi vạn nhất dĩ hậu nhân gia hộ trứ biệt nhân liễu, tự kỷ khước bất tri sở thố. Sở dĩ, nữ nhân việt bất y lại nam nhân, tựu việt thông minh.
//
Có người yêu bảo vệ thật tốt, nhưng tự bảo vệ mình càng tốt hơn. Vì nếu một ngày sau này họ bảo vệ người khác, mình lại không biết phải làm sao. Vì vậy, phụ nữ càng không phụ thuộc vào đàn ông, thì càng thông minh.

P.s.: Picture taken in Sydney, New South Wales, Australia in 2018.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *