|

World Water Day

[1,000 days ago, I was in Mounigou.]
🍷💧🤔
In life, you will meet two kinds of people, some are like wine and some are like water. The difference between them is that wine is unforgettable and water is hard to give up.
//
生命中你会遇到两种人,有些像酒,有的似水,他们的区别在于,酒难忘,水难舍。
Shēngmìng zhòng nǐ huì yù dào liǎng zhǒng rén, yǒuxiē xiàng jiǔ, yǒu de sì shuǐ, tāmen de qūbié zàiyú, jiǔ nánwàng, shuǐ nán shě.
//
Sinh mệnh trung nhĩ hội ngộ đáo lưỡng chủng nhân, hữu ta tượng tửu, hữu đích tự thủy, tha môn đích khu biệt tại vu, tửu nan vong, thủy nan xá.
//
Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp được hai loại người, một số giống rượu, một số giống nước, khác nhau ở chỗ, rượu khó quên, nước khó bỏ.

P.s.: Picture taken in Mouni Valley (Mounigou), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *