| |

Sharing Stories

🌸🍃💬
Not everyone is suitable to sit down with me, look at the sky and flowers, and share stories protected in our hearts.
//
不是每个人都适合和我坐下来,看看天,看看花,分享我们心中被保护的故事。
Bùshì měi gèrén dōu shìhé hé wǒ zuò xiàlái, kàn kàn tiān, kàn kàn huā, fēnxiǎng wǒmen xīnzhōng bèi bǎohù de gùshì.
//
Bất thị mỗi cá nhân đô thích hợp hòa ngã tọa hạ lai, khán khán thiên, khán khán hoa, phân hưởng ngã môn tâm trung bị bảo hộ đích cố sự.
//
Không phải bất cứ ai cũng phù hợp để cùng ta ngồi xuống, ngồi nhìn trời mây hoa cỏ và kể những câu chuyện được bảo vệ trong lòng.

P.s.: Picture taken in Mouni Valley (Mounigou), Ngawa (Aba) Prefecture, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *