Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 5: Huanglong
|

Ngawa Tibetan And Qiang Autonomous Prefecture, Day 5: Huanglong

Because it was raining when we started for Huanglong, we decided to take the cable car to halfway. On the way to the top, I saw some precautions of health and oxygen, but didn’t experience any breathing problem if I walked slowly enough. The view from the top lake was astonishing. If Mounigou was all…

Special Someone
| |

Special Someone

⏳❤️🌍 Waiting for the one who thinks that I’m the most important person in the world. // 等一个 觉得全世界我最重要的人。 Děng yīgè juédé quán shìjiè wǒ zuì zhòngyào de rén. // Đẳng nhất cá giác đắc toàn thế giới ngã tối trọng yếu đích nhân. // Chờ một người nghĩ rằng tôi là người quan trọng…