Alone Time

[Tiếng Việt ở phần dưới]

In the midst of the current endless noise in the living room where I’m writing this article, I feel lucky to have just achieved the quietness I need as I got into the swimming pool this afternoon.

I was only planning to swim 150m at first, and comparing my exercise performance with previous ones, I did not expect that I would be able to enjoy the 300m strides in a quiet environment that made me dream of a mountain lake like I was in Mounigou, Huanglong, or the sound of rain falling down the Siguniang mountains.

The silence alone in that space made me forget to count while swimming (a bad habit to break), but instead I began to imagine myself in another place, and my ears beginning to hear the sound of water like the sound of nature (the sound of streams flowing or the sound of rain falling in the forest).

I then started thinking about making a master plan file for next year, as well as a balance sheet. In addition, I also thought about how to have more quiet time alone to increase productivity because I’m still affected by noise despite constant schedule changes.

—————————–

Thời Gian Một Mình

Giữa tiếng ồn ào bất tận hiện tại ở phòng khách mà tôi đang viết bài này, tôi cảm thấy mình đã may mắn khi vừa đạt được sự yên tĩnh mà mình cần khi xuống hồ bơi thể dục chiều nay.

Lúc đầu tôi chỉ dự tính bơi 150m và so thành tích với những lần thể dục trước, tôi không ngờ mình đã có thể tận hưởng 300m trong một môi trường yên tĩnh làm tôi mơ đến hồ trên núi giống như tôi đã ở Mâu Ni Câu, Hoàng Long, hay tiếng mưa rơi trên núi Tứ Cô Nương.

Sự yên tĩnh một mình trong không gian đó làm tôi quên đi việc đếm sải khi bơi (một thói quen khó bỏ), mà thay vào đó tôi bắt đầu tưởng tượng mình đang ở một nơi khác, tai tôi bắt đầu nghe tiếng nước như tiếng âm thanh thiên nhiên (tiếng suối róc rách hoặc tiếng mưa rơi rả rích trong rừng).

Rồi tôi bắt đầu nghĩ đến làm file kế hoạch tổng thể cho năm sau, cũng như bảng cân đối thu chi. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ làm sao để có thêm thời gian yên tĩnh một mình để tăng năng suất vì thay đổi thời gian biểu liên tục nhưng vẫn còn bị nhiều tiếng ồn khác ảnh hưởng đến mình.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *