AUGUST 22, 2019

Hoa không tươi trăm ngày, người không thiếu niên mãi. // 花无百日红,人无再少年。 // Flowers cannot be fresh for a hundred … More