| |

Spiritual Pillar

💡🕯️🔥
I have been telling myself all these years, don’t take anyone or anything other than myself as a spiritual pillar because everything has a shelf life. Sincerity will expire, and the light that once lit you will go out. Only you will not give up on yourself.
//
这些年有一直告诉自己,不要把除自己以外的任何人和事物当作精神支柱,任何事情都有保质期。真心会过期,曾经照亮你的光也会熄灭,只有自己不会放弃自己。
Zhèxiē nián yǒu yīzhí gàosù zìjǐ, bùyào bǎ chú zìjǐ yǐwài de rènhé rén hé shìwù dàng zuò jīngshén zhīzhù, rènhé shìqíng dōu yǒu bǎozhìqī. Zhēnxīn huì guòqí, céngjīng zhào liàng nǐ de guāng yě huì xímiè, zhǐyǒu zìjǐ bù huì fàngqì zìjǐ.
//
Giá ta niên hữu nhất trực cáo tố tự kỷ, bất yếu bả trừ tự kỷ dĩ ngoại đích nhậm hà nhân hòa sự vật đương tác tinh thần chi trụ, nhậm hà sự tình đô hữu bảo chất kỳ. Chân tâm hội quá kỳ, tằng kinh chiếu lượng nhĩ đích quang dã hội tức diệt, chích hữu tự kỷ bất hội phóng khí tự kỷ.
//
Bao năm qua, tôi luôn tự nhủ không được dùng bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác ngoài bản thân làm chỗ dựa tinh thần, mọi thứ đều có hạn sử dụng. Chân thành sẽ hết, ánh sáng từng chiếu rọi bạn rồi cũng sẽ tắt, chỉ có bản thân không từ bỏ chính mình.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *