|

1,000 Days Ago In Chengdu

👭🏾🌆💫
Go for a walk with me through streets in Chengdu
Until all the lights were turned out, we would still go on
//
和我在成都的街頭走一走
直到所有的燈都熄滅了也不停留
Hé wǒ zài chéngdū de jiētóu zǒu yī zǒu
Zhídào suǒyǒu de dēng dōu xímièle yě bù tíngliú
//
Hòa ngã tại Thành Đô đích nhai đầu tẩu nhất tẩu
Trực đáo sở hữu đích đăng đô tức diệt liễu dã bất đình lưu
//
Cùng tôi dạo bước phố xá Thành Đô
Mãi đến khi ánh đèn đã tắt cũng không dừng lại

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *