|

Happy Birthday To Me

Today marks my 40th birthday. But I feel like I just turns 30. I guess some parts of my body won’t agree.

🌞🌻❤️
One day, I will also grow old. Time will cover up my enthusiasm, swallow my innocence, take back my childishness, but it won’t be able to erase my happiness. My wish is: Be a happy girl now, be a happy aunt in middle age, be a happy old woman in old age — in short, have a happy life.
//
总有一天,我也会变老,时间掩盖了我的热情,吞噬了我的纯真,收回了我的童趣,但它抹不去我的快乐,我的愿望是:现在当个快乐的女孩,中年时当个快乐的阿姨,老年时当个快乐的老太婆–总之,拥有快乐的一生。
Zǒng yǒu yītiān, wǒ yě huì biàn lǎo, shíjiān yǎngàile wǒ de rèqíng, tūnshìle wǒ de chúnzhēn, shōuhuíle wǒ de tóng qù, dàn tā mò bu qù wǒ de kuàilè, wǒ de yuànwàng shì: Xiànzài dāng gè kuàilè de nǚhái, zhōng nián shí dāng gè kuàilè de āyí, lǎonián shí dāng gè kuàilè de lǎotàipó–zǒngzhī, yǒngyǒu kuàilè de yīshēng.
//
Tổng hữu nhất thiên, ngã dã hội biến lão, thì gian yểm cái liễu ngã đích nhiệt tình, thôn phệ liễu ngã đích thuần chân, thu hồi liễu ngã đích đồng thú, đãn tha mạt bất khứ ngã đích khoái lạc, ngã đích nguyện vọng thị: Hiện tại đương cá khoái lạc đích nữ hài, trung niên thì đương cá khoái lạc đích a di, lão niên thì đương cá khoái lạc đích lão thái bà — tổng chi, ủng hữu khoái lạc đích nhất sinh.
//
Một ngày nào đó, tôi sẽ già đi. Thời gian che lấp nhiệt tình của tôi, nuốt chửng hồn nhiên của tôi, thu hồi vẻ trẻ con của tôi, nhưng nó không thể xóa nhòa niềm hạnh phúc của tôi. Nguyện vọng của tôi chính là, hiện tại làm một cô gái hạnh phúc, trung niên làm một phụ nữ hạnh phúc và về già làm một bà lão hạnh phúc, tóm lại chính là, có một cuộc đời hạnh phúc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *