|

Success Ahead

🌊🚣‍♂️🌅
Life is like an ocean, and only strong-willed people can reach the other shore.
//
生活就像海洋,只有意志坚强的人,才能到达彼岸。
Shēnghuó jiù xiàng hǎiyáng, zhǐyǒu yìzhì jiānqiáng de rén, cáinéng dàodá bǐ’àn. ​​​
//
Sinh hoạt tựu tượng hải dương, chích hữu ý chí kiên cường đích nhân, tài năng đáo đạt bỉ ngạn. ​​​
//
Cuộc đời tựa như biển cả, chỉ người có ý chí kiên cường, mới có thể đến đạt bờ bên kia.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *