|

Connections

🍻👭💖
Drink wine with like-minded souls; spend your days with those who understand you. 100-degree boiling water can cool down, let alone a 37-degree human heart. Have some self-awareness; avoid being overly sentimental.
//
酒要和投缘的人喝,日子要和懂你的人过,一百度的开水都会凉,何况三十七度的人心,多一点自知之明,少一点自作多情。 ​​​​
Jiǔ yào hé tóuyuán de rén hē, rìzi yào hé dǒng nǐ de rénguò, yī bǎidù de kāishuǐ dūhuì liáng, hékuàng sānshíqī dù de rénxīn, duō yīdiǎn zìzhīzhīmíng, shǎo yīdiǎn zìzuò duōqíng. ​​​​
//
Tửu yếu hòa đầu duyên đích nhân hát, nhật tử yếu hòa đổng nhĩ đích nhân quá, nhất bách độ đích khai thủy đô hội lương, hà huống tam thập thất độ đích nhân tâm, đa nhất điểm tự tri chi minh, thiếu nhất điểm tự tác đa tình. ​​​​
//
Rượu nên uống với người hợp ý, cuộc sống nên sống với người hiểu bạn, nước sôi 100 độ cũng sẽ lạnh, huống chi lòng người 37 độ, tự mình hiểu lấy nhiều một chút, tự mình đa tình ít một chút. ​​​​

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *