|

Summer Meditation

[Cũng là ngồi, nhưng muốn ngồi ở đây / I’d rather be sitting here]
⛱️🌞🧘‍♂️
Sitting quietly through long summer days,
No words spoken in all my ways.
What am I doing, you might ask?
Just enjoying peace, no task to unmask.
//
長夏此靜坐,
終日無一言。
問君何所為?
無事心自閑。
Zhǎng xià cǐ jìngzuò,
Zhōngrì wú yī yán.
Wèn jūn hé suǒwéi?
Wúshì xīn zì xián.
//
Trường hạ thử tĩnh tọa,
Chung nhật vô nhất ngôn.
Vấn quân hà sở vi?
Vô sự tâm tự nhàn.
//
Lặng ngồi đây ngày hạ,
Suốt ngày không một lời.
Hỏi bác làm gì vậy?
Không bận, lòng thảnh thơi.

P.s.: Picture taken in Chengdu, Sichuan, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *