| |

Difficult Choices

Nhìn cái hình trên chai Nông Phu Sơn Tuyền này nhớ đến câu nói của Mạnh Tử:

🐟🐻⚖️
I like fish, and I also like bear’s paws. If I cannot have the two together, I will let the fish go, and take the bear’s paws.
//
鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。
Yú, wǒ suǒ yù yě; xióng zhǎng, yì wǒ suǒ yù yě. Èr zhě bùkě dé jiān, shě yú ér qǔ xióng zhǎng zhě yě.
//
Ngư, ngã sở dục dã; hùng chưởng, diệc ngã sở dục dã. Nhị giả bất khả đắc kiêm, xá ngư nhi thủ hùng chưởng giả dã.
//
Cá là món ưa thích của ta, tay gấu cũng là món ưa thích của ta. Hai món chẳng thể được cả, thì bỏ cá mà chọn tay gấu vậy.

P.s.: Picture taken in Yellow Crane Tower, Wuhan, Hubei, China in 2019.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *