|

Struggling For Words

😔🖋️
I want to use gorgeous words to interpret my inner sadness, but I can’t find the right words.
//
想用华丽的文字来诠释内心的悲伤,可是却始终找不到合适的字眼。
Xiǎng yòng huálì de wénzì lái quánshì nèixīn de bēishāng, kěshì què shǐzhōng zhǎo bù dào héshì de zìyǎn.
//
Tưởng dụng hoa lệ đích văn tự lai thuyên thích nội tâm đích bi thương, khả thị khước thủy chung hoa bất đáo hợp thích đích tự nhãn.
//
Tôi muốn dùng những từ ngữ hoa lệ để giải thích nỗi buồn trong lòng, nhưng tôi không tìm được từ nào thích hợp.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *