It's that season again when holding hands with someone you like results in static electricity.
|

Electric Season

⚡❤️🤝
It’s that season again when holding hands with someone you like results in static electricity.
//
又到了和喜欢的人拉拉手都会有静电的季节了。
Yòu dàole hé xǐhuān de rén lā lāshǒu dūhuì yǒu jìngdiàn de jìjiéle.
//
Hựu đáo liễu hòa hỉ hoan đích nhân lạp lạp thủ đô hội hữu tĩnh điện đích quý tiết liễu.
//
Lại là mùa mà bạn sẽ bị tĩnh điện khi nắm tay người mình thích.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *