|

Temporary Happiness

💔 #Sadness #PassionAndFulfillment #TemporaryHappiness
The saddest people I’ve ever met in life are the ones who don’t care deeply about anything at all. Passion and satisfaction go hand in hand, and without them, any happiness is only temporary, because there’s nothing to make it last.
//
我一生中遇到过的最悲伤的人是那些根本不关心任何事情的人。激情和满足感是相辅相成的,没有它们,任何幸福都只是暂时的,因为没有什么能让它持续下去。
Wǒ yīshēng zhōng yù dàoguò de zuì bēishāng de rén shì nàxiē gēnběn bù guānxīn rènhé shìqíng de rén. Jīqíng hé mǎnzú gǎn shì xiāngfǔxiāngchéng de, méiyǒu tāmen, rènhé xìngfú dōu zhǐshì zhànshí de, yīnwèi méiyǒu shé me néng ràng tā chíxù xiàqù.
//
Ngã nhất sinh trung ngộ đáo quá đích tối bi thương đích nhân thị na ta căn bản bất quan tâm nhậm hà sự tình đích nhân. Kích tình hòa mãn túc cảm thị tương phụ tương thành đích, một hữu tha môn, nhậm hà hạnh phúc đô chích thị tạm thì đích, nhân vi một hữu thập yêu năng nhượng tha trì tục hạ khứ.
//
Những người buồn nhất mà tôi từng gặp trong đời là những người không quan tâm sâu sắc đến bất cứ điều gì. Niềm đam mê và sự hài lòng đi đôi với nhau, và nếu không có chúng, hạnh phúc nào cũng chỉ là tạm thời, bởi vì chẳng có gì để kéo dài cả.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *