|

Different Beliefs

🙏🤷‍♀️👼
The reason for our breakup is because we have different religious beliefs. He thinks he’s God, while I believe he’s not.
//
我们分手的原因是因为我们有不同的宗教信仰。他认为他是上帝,而我却认为他不是。
Wǒmen fēnshǒu de yuányīn shì yīnwèi wǒmen yǒu bùtóng de zōngjiào xìnyǎng. Tā rènwéi tā shì shàngdì, ér wǒ què rènwéi tā bùshì.
//
Ngã môn phân thủ đích nguyên nhân thị nhân vi ngã môn hữu bất đồng đích tông giáo tín ngưỡng. Tha nhận vi tha thị thượng đế, nhi ngã khước nhận vi tha bất thị.
//
Lý do chúng tôi chia tay là vì khác biệt tôn giáo. Anh ta nghĩ anh ta là ông trời còn tôi thì nghĩ anh ta không phải.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *