Adversity reveals the true colors of a hero; it's in the granary that one realizes the vastness of the world. The worldly pursuit of fame and fortune is merely a fleeting background music amidst the ever-changing winds and clouds.
|

Adversity

⚔️🌾🎶
Adversity reveals the true colors of a hero; it’s in the granary that one realizes the vastness of the world. The worldly pursuit of fame and fortune is merely a fleeting background music amidst the ever-changing winds and clouds.
//
遇到逆境才显出英雄本色,在谷仓中才知道乾坤之广,世间名利之争不过是风云变幻的一段背景音乐而已。
Yù dào nìjìng cái xiǎn chū yīngxióng běnsè, zài gǔ cāng zhōng cái zhīdào qiánkūn zhī guǎng, shìjiān mínglì zhī zhēng bùguò shì fēngyún biànhuàn de yīduàn bèijǐng yīnyuè éryǐ.
//
Ngộ đáo nghịch cảnh tài hiển xuất anh hùng bản sắc, tại cốc thương trung tài tri đạo càn khôn chi quảng, thế gian danh lợi chi tranh bất quá thị phong vân biến huyễn đích nhất đoạn bối cảnh âm nhạc nhi dĩ.
//
Gặp nghịch cảnh mới tỏ rõ bản sắc anh hùng, ở trong khe cốc mới biết càn khôn rộng lớn, mọi tranh giành danh lợi chốn thế gian chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nhạc nền trong cuộc phong vân biến ảo lớn lao mà thôi.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *