|

Soul Connection

🤝💫
Only those whose souls are in tune can resonate with the ebb and flow of the world; only those with kindred spirits can see the hidden beauty within each other’s hearts.
//
只有心灵相通的人,才有共鸣看人世间的潮起潮落;只有灵魂相近的人,才能看到彼此内心深藏的美丽。
Zhǐyǒu xīnlíng xiāngtōng de rén, cái yǒu gòngmíng kàn rén shìjiān de cháo qǐ cháo luò; zhǐyǒu línghún xiāngjìn de rén, cáinéng kàn dào bǐcǐ nèixīn shēn cáng dì měilì.
//
Chích hữu tâm linh tương thông đích nhân, tài hữu cộng minh khán nhân thế gian đích triều khởi triều lạc; chích hữu linh hồn tương cận đích nhân, tài năng khán đáo bỉ thử nội tâm thâm tàng đích mỹ lệ.
//
Chỉ có những người có tâm hồn tương thông mới có thể cảm nhận được sự thăng trầm trong cuộc sống; chỉ có những người có linh hồn gần gũi mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu sâu trong lòng nhau. (Lâm Huy Nhân)


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *