|

Sleeping

😴🔄
My hobbies can be divided into static and dynamic. Static is sleeping, and dynamic is turning over.
//
我的兴趣喜好可分为静态和动态两种,静态就是睡觉,动态就是翻身。
Wǒ de xìngqù xǐhào kě fēn wéi jìngtài hé dòngtài liǎng zhǒng, jìngtài jiùshì shuìjiào, dòngtài jiùshì fānshēn.
//
Ngã đích hưng thú hỉ hảo khả phân vi tĩnh thái hòa động thái lưỡng chủng, tĩnh thái tựu thị thụy giác, động thái tựu thị phiên thân.
//
Sở thích của tôi có thể chia thành tĩnh và động, tĩnh là ngủ, động là trở mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *