What I look forward to is fireworks filling the sky, and I can lean on your left shoulder forever.
|

Romantic Dream

🎇❤️💑
What I look forward to is fireworks filling the sky, and I can lean on your left shoulder forever.
//
我期待烟花漫天 我可以永远靠在你左肩。
Wǒ qídài yānhuā màntiān wǒ kěyǐ yǒngyuǎn kào zài nǐ zuǒjiān.
//
Ngã kỳ đãi yên hoa mạn thiên ngã khả dĩ vĩnh viễn kháo tại nhĩ tả kiên.
//
Điều tôi mong đợi là pháo hoa ngập trời, tôi có thể mãi tựa vào vai trái của bạn.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *