|

Midnight Hunger

😅🍽️⌚
Some people say that I am not on time. I laugh. I am hungry every day at 12 midnight.
//
有人说我不守时,我笑了我每天一到晚上12点就饿了。
Yǒurén shuō wǒ bù shǒu shí, wǒ xiàole wǒ měitiān yī dào wǎnshàng 12 diǎn jiù èle.
//
Hữu nhân thuyết ngã bất thủ thì, ngã tiếu liễu ngã mỗi thiên nhất đáo vãn thượng 12 điểm tựu ngạ liễu.
//
Một số người nói tôi không đúng giờ, tôi cười, mỗi ngày tôi đều đói lúc 12 giờ.
​​​—
Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *