|

Self Empowerment

💪🙌🤙
You have to work hard, so hard you don’t need to please others, so that you can really live out yourself.
//
你要努力,努力到不需要讨好别人,那样你才能真正活出自己。 ​​​
Nǐ yào nǔlì, nǔlì dào bù xūyào tǎohǎo biérén, nàyàng nǐ cáinéng zhēnzhèng huó chū zìjǐ. ​​​
//
Nhĩ yếu nỗ lực, nỗ lực đáo bất nhu yếu thảo hảo biệt nhân, na dạng nhĩ tài năng chân chính hoạt xuất tự kỷ. ​​​
//
Bạn phải cố gắng, cố gắng đến mức bạn không cần lấy lòng người khác, như thế bạn mới thực sự có thể sống hết mình.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *