|

Productivity Goals

📱🎯😴🔋
Sometimes I hope that I can be like a smartphone which will switch to focus mode when studying, enter sleep mode when sleeping, and automatically turn on power saving mode when the battery is low. When I want to do something, I’d like to quickly get into a state and is not affected by the outside world.
//
有时候盼望自己能像智能手机一样,学习的时候调成专注模式,睡觉的时候进入睡眠模式,电量不足自动开启省电模式。想做每件事都很快进入状态,不被外界所影响。
Yǒu shíhòu pànwàng zìjǐ néng xiàng zhìnéng shǒujī yīyàng, xuéxí de shíhòu diào chéng zhuānzhù móshì, shuìjiào de shíhòu jìnrù shuìmián móshì, diànliàng bùzú zìdòng kāiqǐ shěng diàn móshì. Xiǎng zuò měi jiàn shì dōu hěn kuài jìnrù zhuàngtài, bù bèi wàijiè suǒ yǐngxiǎng.
//
Hữu thì hậu phán vọng tự kỷ năng tượng trí năng thủ cơ nhất dạng, học tập đích thì hậu điều thành chuyên chú mô thức, thụy giác đích thì hậu tiến nhập thụy miên mô thức, điện lượng bất túc tự động khai khải tỉnh điện mô thức. tưởng tố mỗi kiện sự đô ngận khoái tiến nhập trạng thái, bất bị ngoại giới sở ảnh hưởng.
//
Đôi khi hy vọng mình được như một chiếc điện thoại thông minh, khi học thì chuyển sang chế độ tập trung, khi đi ngủ thì chuyển sang chế độ ngủ, khi thiếu pin thì tự động bật chế độ tiết kiệm pin. Muốn làm gì đều nhanh chóng tiến vào trạng thái, không bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.


Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *