A friend to kill time is a friend sublime.
|

Friendship Matters

⏳👫🕰️
A friend to kill time is a friend sublime. (Haruki Murakami)
//
能够用来消磨时间的朋友才是真正的朋友。
Nénggòu yòng lái xiāomó shíjiān de péngyǒu cái shì zhēnzhèng de péngyǒu.
//
Năng cú dụng lai tiêu ma thì gian đích bằng hữu tài thị chân chính đích bằng hữu.
//
Một người bạn có thể giết thời gian mới là một người bạn thực sự.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *