|

Life Companion

👫🌸🌞🍂❤️
May there be someone whose hand you always want to hold, walking through spring, summer, autumn, and winter, enduring through all life’s ups and downs, and journeying along the long road of life together.
//
愿有一人,你始终想牵着他的手,走过春夏秋冬,走过阴晴圆缺,走完人生漫长的路。
Yuàn yǒu yīrén, nǐ shǐzhōng xiǎng qiānzhe tā de shǒu, zǒuguò chūn xià qiūdōng, zǒuguò yīn qíng yuán quē, zǒu wán rénshēng màncháng de lù.
//
Nguyện hữu nhất nhân, nhĩ thủy chung tưởng khiên trứ tha đích thủ, tẩu quá xuân hạ thu đông, tẩu quá âm tình viên khuyết, tẩu hoàn nhân sinh mạn trường đích lộ.
//
Nguyện có một người, từ đầu đến cuối bạn muốn nắm tay, đi qua xuân hạ thu đông, đi qua tỏ mờ tròn khuyết, đi hết con đường nhân sinh dài dằng dặc.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *