|

Shine Bright

✨🌟
Since you’re insignificant in other people’s world, why not shine in your own world?
//
既然在别人的世界里微不足道,何不在自己的世界里熠熠生辉。
Jìrán zài biérén de shìjiè lǐ wēibùzúdào, hébù zài zìjǐ de shìjiè lǐ yìyì shēng huī.
//
Ký nhiên tại biệt nhân đích thế giới lý vi bất túc đạo, hà bất tại tự kỷ đích thế giới lý dập dập sinh huy.
//
Đã không có ý nghĩa trong thế giới của người khác, tại sao không tỏa sáng trong thế giới của riêng bạn.

Zi Wei Dou Shu (紫微斗数), also known as Purple Star Astrology, is a traditional form of Chinese astrology that is based on the position of stars and planets at the time of a person’s birth. Learn more at https://ngocnga.net/read-your-chinese-astrology-zi-wei-dou-shu/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *